BF9K

Certifierat byggande

För att säkerställa att vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ligger på en hög nivå är vi
certifierade enligt Stockholm Byggmästareförenings verksamhetssystem BF9K.
BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och
arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt
anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.


BF9K har funnits sedan år 2000 och togs fram av Stockholms Byggmästareförening i
samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga.
Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna
verksamheten och en bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som
överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och
arbetsmiljölagen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget
uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet

BF9K-certifieringen innebär att den färdiga produkten innehåller hög teknisk kvalitet och att
projektet blir väl dokumenterat. Vi lämnar ifrån oss egenkontroller som motsvarar samhällets
krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot
vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.

Miljö och arbetsmiljö

Som BF9K-certifierat företag arbetar vi också aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan
bland annat genom att göra medvetna produkt- och materialval. Systemet säkerställer även att
vi har rutiner för att alla medarbetare ska ha en god och säker arbetsmiljö.