Buller, drag, kyla. Så påverkas du.

SVEA FÖNSTER AB
8 november 2019

Ansvar för inomhusmiljön
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för byggnadens inomhusmiljö och är skyldig att bedriva ett förbyggande arbete så att fastigheten är hälsosam att vistas i.

Faktorer som påverkar inomhusmiljön
Luftens innehåll, temperatur, drag, fukt, buller och belysning - vår hälsa påverkas av miljöfaktorer inomhus. Och problem med inomhusmiljön är vanligt förekommande.

Buller
Världshälsoorganisationen WHO har lanserat begreppet disability adjusted life year, DALY, för att beskriva ohälsa hos en befolkning. Begreppet innebär en mängduppskattning, en kvantifiering av potentiella förlorade levnadsår genom för tidig död. I uppskattningen görs en bedömning av år med försämrad hälsa på grund av buller, det vill säga potentiella år då hälsan är nedsatt men inte behöver leda till för tidig död. Den slutsats som dras är att mer än en miljon år med god hälsa flrloras årligen i Europa på grund av buller från väg-, spår- och flygrafik.

WHO's rapport: https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/e94888/en/

Hälsa och sjukdom, buller.
Buller påverkar alltså vårt välbefinnande och kan leda till stress och sömnstörningar. För en del kan det även leda till sjukdomstillstånd som exempelvis högt blodtryck, sömnlöshet och hjärt- och kärlsjukdomar.

Inomhusluft:
Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer bör lufttemperaturen inomhus inte understiga 18ºC, utom för boende som tillhör sk känslig grupp där lufttemperaturen inomhus inte bör understiga 20ºC.

Lösning:
Genom att byta till nya fönster med rätt Rw-värde, anpassat för den typ av buller fastigheten påverkas av samt genom ett bra U-värde minimerar du bullernivåer och får en jämnare inomhustemperatur. Utan drag från fönster blir det helt enkelt lättare att justera värmen i fastigheten samtidigt som det låga u-värdet minskar energiförlusterna genom fönstren.

Kontakta oss så hälper vi dig hela vägen med fönsterbytet för en bättre inomhusmiljö.

Källor: Boverket, Stockholm stad, Centrum för arbets- och milömedicin, WHO.